تاریخ های اجرا: جمعه ۲۶ آذر | شنبه ۲۷ آذر | یکشنبه ۲۸ آذر

دوشنبه ۲۹ آذر | سه شنبه ۳۰ آذر | چهارشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۰

زمان تا اولین اجرا نمایش بزرگ

بهشت در آتش

نام
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان